תנאי שימוש באתר החברה ובשירותיה
הסכם רישיון שימוש - גרסה 2.0
עודכן לאחרונה: 4 במאי 2024

דורילארה בע"מ ח.פ 516212560 (להלן "החברה" או "אנו") המפעילה את פלטפורמת Lionwheel, מברכת אותך על שבחרת להשתמש באתר החברה ו/או בתוכנה שפיתחה החברה אשר נועדו לאפשר למשתמשים לקבל מידע כללי אודות החברה, מוצריה ושירותיה וכן לצורך שימוש בשירותי החברה כהגדרתם להלן.

  תיאור השירותים (״השירותים״)
 1. החברה פיתחה וממשיכה לפתח תוכנה (״התוכנה״, לרבות כל רכיביה וכל יישום נוסף הפועל בממשק עימה) המותאמת ללקוחות עסקיים כגון חברות שילוח ואתרי סחר מקוון (eCommerce) הכוללת: אתר הזמנות ללקוחות קצה, מערכת לניהול משלוחים, לרבות מערכת ייעודית לטלפונים ניידים המותאמת לשליחים (״אפליקציית השליחים״), אפשרות למשלוח הודעות SMS אינפורמטיביות אוטומטית לנמענים (״הודעות SMS״), ממשק לרכישת הרחבות ואינטגרציות עם מערכות חיצוניות, דפי אימות ומעקב וכל ממשק שיפותח ויהיה בשימוש על ידי הלקוח (כהגדרתו להלן).
 2. החברה מפעילה מערך שירות לקוחות הנועד לתמוך בלקוחות החברה בהיקף סביר. החברה רשאית למכור ללקוחותיה חבילות תמיכה מורחבות כחלק ממתן השירותים.
 3. החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע שירותים ו/או מודולים חדשים וקיימים בהתאם לשיקול דעתה, לבצע שינויים ועדכונים בתוכנה ללא הודעה מראש וכמו כן לגבות תשלום נוסף בגין רכיבים אלו.
 4. הסכמה לתנאי השימוש
 5. על ידי שימוש בפועל ו/או מתן גישה לשימוש ו/או קבלת גישה לשימוש ו/או התנסות בתוכנה ו/או תשלום עבור השימוש בתוכנה ו/או משתמש מטעם כל אחד מאלו (להלן: ״הלקוח״ ו/או ״המשתמש״) הנך מאשר שקראת, הבנת והסכמת שיחולו עליך תנאי השימוש שיפורטו להלן. מי שאינו מסכים לתנאי שימוש אלה (חלקם או כולם), אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בתוכנה או בחלק ממנה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן הסכם תנאי שימוש זה בכל עת. שינויים אלה ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. החברה תעשה מאמצים סבירים להודיע ללקוח על כל שינוי מהותי בהסכם תנאי השימוש, ההודעה עשויה להינתן באמצעות פרטי התקשורת שסופקו על ידי הלקוח לחברה. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את הסכם תנאי שימוש זה ללא הודעה מוקדמת. המשך הגישה או שימוש או ההתנסות בתוכנה לאחר ביצוע שינויים בתנאי השימוש מהווה קבלה והסכמת הלקוח להסכם תנאי השימוש המתוקן.
 7. אם הנך משתמש בתוכנה מטעם תאגיד ו/או ארגון מכל סוג שהוא, הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי הנך עושה שימוש מורשה ע״י התאגיד ו/או ארגון הנ״ל וכי ידוע לך שאתה ו/או הלקוח מטעמו אתה פועל תשאו באחריות המלאה לכל פעולותיך בתוכנה ו/או בקשר לשירותים והן יחייבו אותך ואת הלקוח אשר מטעמו הנך עושה שימוש בתוכנה ביחד ולחוד בכל מקרה לגופו לפי שיקול דעת החברה. מובהר כי מקום בו מופיעה המילה ״לקוח״ בתנאי שימוש אלה, יחולו התנאים האמורים גם על משתמשי הלקוח, בין שמדובר בעובדים, נותני שירותים, לקוחות וכל מורשה אחר מטמו, אף אם הדבר לא נכתב במפורש.
 8. הנך מסכים כחלק מתנאי שימוש אלה לכך שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, להשהות, לחסום, לבטל או להגביל כל פעולה בתוכנה ו/או את הגישה לתוכנה בכללותה ו/או לחלקים ממנה, בכל זמן ומכל סיבה ללא הודעה מראש, לרבות, אך לא רק, בשל הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלה או חשד הנוגע לכך, וכן לצרכי תחזוקה, אבטחה, עדכוני גרסה ועוד, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.
 9. שימוש בשירותים
 10. השימוש בשירותים נעשה באחריות מלאה ובלעדית של הלקוח. מובהר בזאת שהשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) ללא אחריות החברה מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם מרומזת. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכולת השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, תקינותם המלאה, זמינותם ו/או התאמתם לצרכי הלקוח. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות או חבות כלשהי, לכל הוצאה, אובדן או נזק ישירים, עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אובדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, אובדן מידע וקבצים שהועלו לתוכנה ושנוצרו בה, ירידת ערך וכיו"ב), אשר ייגרמו ללקוח או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בתוכנה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, במהלך תקופת השימוש ולאחריה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, הלקוח מבין ומאשר שזמינות התוכנה וכן זמינותם, תפקודם ותקינותם של חלקים מתכונותיה תלויים בספקים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה.
 11. הלקוח מבין כי מדובר בשירותים דינמיים הנמצאים בפיתוח ועלולות להיות תקלות לרבות תקלות בתוכנה, תקלות תקשורת, אי דיוקים ובאגים. ככל שתהיינה תקלות בתוכנה אשר ידווחו בכתב על ידי הלקוח, החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לתקנן תוך זמן סביר.
 12. הלקוח מבין כי התוכנה הינה מבוססת רשת וכי התוכנה מחייבת את הלקוח להשתמש במחשב או מכשיר קצה אישי עם חיבור מהיר לאינטרנט ודפדפן כרום עדכני. על הלקוח לספק לעצמו את הציוד הדרוש לשימוש בתוכנה והוא אחראי על ציוד זה באופן בלעדי. החברה לא תספק תמיכה ושירותי התקנה למכשירי קצה, לרבות מדפסות וסורקי ברקוד.
 13. החברה לא מתחייבת לכך שהתוכנה תהיה בתאימות מלאה עם כל דגמי ציוד הקצה ו/או מערכות ההפעלה ו/או גרסאות דפדפני כרום הקיימים בשוק ובפרט בציוד קצה מדגמים ישנים ו/או גרסאות ישנות של מערכות הפעלה המותקנות עליהם. החברה רשאית להפסיק לתמוך בעדכוני גרסה לתוכנה עבור ציוד ו/או מערכות הפעלה ו/או גרסאות ישנות של דפדפן כרום בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. באחריות הלקוח לפנות לחברה על מנת לברר את תנאי הסף הטכניים לשימוש בתוכנה.
 14. הלקוח מבין שהתוכנה עלולה להיות חשופה לסיכונים הטבועים במערכות ענן, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאניים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על ידי גורמים עוינים, התחזות וכו' ועל אף השקעת מאמצים מצד החברה, אין אפשרות למנוע באופן מוחלט את התרחשותם של אירועים אלו ואת הנזקים ו/או ההפסדים אשר עלולים להיגרם עקב התממשות סיכונים אלה. מובהר כי בהתאם לתנאי שימוש אלה החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים כתוצאה מפגיעות אלה ואחרות.
 15. בכפוף לעמידה בתנאי הסכם שימוש זה ותשלום מלוא דמי המנוי של הלקוח לחברה, במהלך תקופת הסכם זה, תהיה ללקוח זכות מוגבלת, אישית, לא בלעדית, בלתי ניתנת להמחאה או להעברה או לרישוי משנה, לעשות שימוש בתוכנה באופן פנימי לשם מתן שירות ללקוחותיו בלבד.
 16. קניין רוחני
 17. כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה ובכל חלק ממנה, וכן כל יצירה נגזרת, שינויים ושיפורים של התוכנה (להלן: "הטכנולוגיה"), שייכים באופן בלעדי לחברה. הלקוח לא יהיה רשאי, ולא יתיר לאף צד שלישי: (1) להעתיק, להפיץ, למסור לצד שלישי, לפענח, לפרוץ, לשנות או להנדס לאחור את הטכנולוגיה או כל חלק ממנה בכל דרך או צורה; (2) לעשות כל פעולה, ישירה או עקיפה, בכדי לפגוע או לגרוע מזכויות החברה בטכנולוגיה או להפר אותן בכל דרך; (3) לפגוע בפעולתה של התוכנה, או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את התוכנה או מאפשרים את זמינותה; (4) למכור, לתת רישיון, לתת רישיון משנה או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לתוכנה, אלא בהתאם לתנאי הסכם זה.
 18. הלקוח ישמור על פרטי המשתמש ויהיה אחראי לפעולות שתתבצענה בתוכנה עם פרטי המשתמש וידווח על כל שינוי או שימוש החורג מהסכם זה. הלקוח מאשר ומסכים כי השירות הניתן באמצעות התוכנה ותכולות ומאפייני התוכנה עשויים להשתנות בהתאם להחלטת החברה. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הלקוח מבין כי מדובר בתוכנת מחשב בפיתוח בה עלולות להיות תקלות לרבות תקלות בתוכנה, תקלות תקשורת ובאגים. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לתקן תוך זמן סביר תקלות בתוכנה שידווחו בכתב על ידי הלקוח.
 19. הלקוח יהיה אחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי המשתמש וחשבון המשתמש. החברה מספקת אמצעי אבטחה ומיישמת אמצעי הגנה סבירים כדי להגן על סודיות חשבונות המשתמש והנתונים. עם זאת, הלקוח מאשר כי הוא האחראי הבלעדי להגנת אבטחת חשבון המשתמש. הלקוח ישמור על פרטי המשתמש שמירה זהירה (למשל - לא לשמור את פרטי ההתחברות בדפדפן), ינהג לפי סטנדרטים מקובלים של אבטחת מידע ולא ישתף את פרטי המשתמש עם צד שלישי, זולת שימוש הנחוץ לקיום התחייבויותיו או למימוש זכויותיו על פי הסכם זה.
 20. על הלקוח להודיע באופן מידי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה או חשש להפרת אבטחת פרטי המשתמש. על הלקוח לנקוט באמצעים המתאימים להגנה על חשבונו ולהבטיח שגישה בלתי מורשת תמנע. החברה לא תישא באחריות לכל הפסד, נזק או חבות הנובעים או קשורים לשימוש בלתי מורשה לחשבונות המשתמש.
 21. על הלקוח לספק מידע מדויק, מלא ועדכני בעת השימוש בתוכנה. מידע זה כולל מידע אישי, פרטי משלוח, פרטי התקשרות וכל מידע אחר הנדרש לתפקוד התקין של השירות. אם לחברה יש חשד סביר שהמידע שסופק אינו נכון או מדויק או חסר, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לבטל את השימוש בתוכנה.
 22. הלקוח בלבד יהיה אחראי לכל מידע (לרבות קבצים) שהוא מעלה לתוכנה, לרבות, אך לא רק, מידע אישי או כל מידע אחר, שלו, של לקוחותיו, עובדיו או של מי מטעמו. החברה לא תישא באחריות למידע של הלקוח או מי מטעמו כאמור בסעיף זה, לרבות בקשר עם עבירה פליליות הקשורה במידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, אם לחברה יהיה חשד סביר שמידע כלשהו של הלקוח או מי מטעמו מסכן אותה או קיים בו חשד לעבירה פלילית, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לבטל את השימוש בתוכנה ולהתריע על כך בפני רשויות החוק עפ״י שיקול דעתה הבלעדי.
 23. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לאי עמידה של צד שלישי מאחורי חתימה שביצע באמצעות התוכנה לרבות התחייבות שנתן או התכחשות לחתימה, הצהרה לא נכונה וכדומה. כל אלה הינם באחריות הלקוח בלבד והחברה אינה צד לכל התנהלות שבין הלקוח לצד שלישי כלשהו.
 24. הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא נושא באחריות הבלעדית לגיבוי (חיצוני, שלא על גבי התוכנה) של הקבצים והנתונים אשר החברה מאחסנת עבורו בשרתי התוכנה והחברה פטורה מכל אחריות לנזק העלול להיגרם כתוצאה מאובדן נתונים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא גובו על ידי הלקוח.
 25. סודיות
 26. הלקוח מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל פרטי השימוש בשירותים, שמות המשתמשים וכל פרט, מידע או חומר אחרים הקשורים או הנוגעים לתוכנה, לרבות התוצאות של השימוש בשירותים, וכל מידע הנוגע לעסקי החברה (להלן: "המידע הסודי"). הלקוח מתחייב לא למסור לאחר את המידע הסודי ולא לעשות בו כל שימוש, זולת שימוש הנחוץ לקיום התחייבויותיו או למימוש זכויותיו על פי הסכם זה.
 27. הלקוח מצהיר ומתחייב כי המידע הסודי וכל הזכויות הנלוות או הקשורות בו, יהא ויוותר בכל עת קניינה המלא והבלעדי של החברה, וללקוח לא תהא בהם כל זכות, וכי התוכנה מכילה מרכיבים סודיים וקניינים של החברה והלקוח מתחייב לעשות בה שימוש רק במסגרת ההסכם. הלקוח מתחייב להגביל את הגישה למידע הסודי לעובדיו, אשר חשיפתם למידע הסודי חיונית לצורך ביצוע התחייבויותיו או מימוש זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה, ואשר מחויבים לשמירה על סודיות לפי הסכמי סודיות או לפי דין, בדרגה אשר אינה פחותה מהתחייבויותיו של הלקוח לפי הסכם זה. הלקוח יהיה אחראי כלפי החברה בכל מקרה של הפרת התחייבויותיו או הפרתן על ידי מי מהעובדים כאמור.
 28. התחייבויות הלקוח לשמירת סודיות המידע הסודי כאמור בסעיף זה, יחולו על הלקוח גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ללא הגבלת זמן. החברה תאפשר מערכת של הרשאות גישה בתוכנה והלקוח מתחייב להגביל את השימוש של הנהגים במערכת להרשאת הגישה של הנהגים הנדרשת לשם ביצוע המשלוחים.
 29. החברה מתחייבת לשמור בסודיות את המידע על פרטי לקוחות ומשלוחים של הלקוח (להלן: "מידע הלקוח") המוזן ע״י הלקוח לתוכנה, באופן מאובטח ולא לשתף אותו עם אף צד שלישי למעט עובדים וקבלני משנה של החברה. החברה רשאית להשתמש במידע הלקוח ולהעבירו לצד שלישי על מנת לספק את השירות הניתן באמצעות התוכנה, לטייב את חווית השימוש של הלקוח (לרבות פרסונליזציה) ולשפר את רמת השירות. החברה רשאית להשתמש במידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שנובע מהשימוש בתוכנה לצרכים פנימיים או לשיפור השירות. כמו כן, החברה או מי מטעמה רשאים לשמור או לחשוף מידע הלקוח במקרה שנדרש לעשות זאת על פי חוק או ששמירה וחשיפת מידע הלקוח חיוניים במידה סבירה כדי לאכוף את הסכם תנאי שימוש זה, להגנה על זכויות הקניין הרוחני של החברה או לצורך הגנה או מענה לתביעות משפטיות והכל בנוסף למפורט במדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר החברה (״מדיניות הפרטיות״).
 30. תוכן והתנהגות המשתמשים
 31. כל המידע, הנתונים, קטעי טקסט, גרפיקה, סרטוני וידיאו, קבצי קול או כל חומר אחר (להלן: "תוכן המשתמש") שנשלחו, פורסמו, הוצגו, הועלו או הועברו על ידי מי מהמשתמשים בתוכנה על כל רכיביה יהיו באחריותם הבלעדית של הלקוח.
 32. על ידי שליחה, פרסום, הצגה או העברה של תוכן המשתמש, המשתמשים מעניקים לחברה רשות להשתמש, לשכפל, להפיץ, לשנות, להתאים ולבצע את תוכן המשתמש בקשר עם האספקה, התחזוקה ושיפור השירות.
 33. הלקוח מסכים ומתחייב שלא לשלוח, לפרסם, להציג, להעלות או להעביר דרך התוכנה תוכן משתמש אשר מהווה: (1) תוכן בלתי חוקי ו/או המפר זכויות קניין, ו/או שאינו בבעלות הלקוח; (2) תוכן פוגעני או מזיק: לרבות תוכן מטריד, מאיים, משמיץ, מגונה, מפלה, מזיק לצדדים שלישיים, בעל תוכן מיני או מעליב; (3) תוכן זדוני: לרבות וירוסים, תוכנות זדוניות או מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע בתוכנה, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד של התוכנה או כל רכיב מזיק אחר שעלול להזיק או לשבש את פעולת התכונה או צד שלישי; (4) פגיעה בפרטיות: תוכן המכיל מידע אישי ללא הסכמה מתאימה וכל תנאי הדין המחייבים; (5) התחזות או מצג שווא: איסור על התחזות לאחרים, לרבות יחידים, חברות או ארגונים או כל תוכן מטעה אחר; (6) הפרה של תנאי שימוש אלה; (7) דואר זבל: לרבות פרסומות לא מורשות, קידום מכירות או כל צורה של שידול שלא כדין. כמו כן מתחייב הלקוח לדווח לחברה על כל הפרה של סעיף זה ולחדול לאלתר את הפעולה המפרה.
 34. הלקוח מסכים ומתחייב שלא לעשות בתוכנה שימוש שעלול להיות זדוני ו/או לגרום לפגיעה בחברה, בלקוחותיה או בכל צד ג׳ (כגון שליחת הודעות סמס מרובות ו/או המהוות התחזות ו/או הטעיה, שינוי סטטוס משלוח ללא הצדקה, צילום תמונות מרובות וכיוצ״ב), לפגוע בחווית המשתמש של משתמשים אחרים (כגון העלאת קבצים גדולים, או הפקה תכופה של דוחות גדולים).
 35. הלקוח מסכים ומתחייב שלא לבצע פעולות הגורמות לחברה להוצאות מופרזות בהתאם להוראותיה מפעם לפעם.
 36. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שאורכה של הודעת SMS הינו 70 תווים ובאחריות הלקוח לוודא בכל מקרה בעצמו את ההגבלה העדכנית בכל עת כפי שמופיעה בחישוב כמות הסגמנטים שמוצג בתוכנה. כל חריגה ממספר התווים כפי שמופיע בתוכנה תחייב את הלקוח בעלות של הודעת SMS נוספת (במכפלות).
 37. החיוב בגין הודעות SMS יהיה בהתאם לנתונים המתקבלים מספק התקשורת בלבד ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה בדבר הודעות SMS שחוייבו על סמך נתוני ספק התקשורת ולא התקבלו בפועל אצל הנמען מכל סיבה שהיא.
 38. הלקוח מסכים ומתחייב שלא לנסות לבצע פעולות בניגוד להרשאותיו, בכל אמצעי שהוא, ידני או אוטומטי.
 39. הלקוח מסכים ומתחייב שלא להרשות ו/או לאפשר, במעשה ובמחדל, בתמורה ושלא בתמורה, שימוש בתוכנה לכל צד שלישי ללא אישור מראש ובכתב של החברה.
 40. הלקוח מסכים ומתחייב שלא לנסות להגיע למידע של ארגונים ולקוחות אחרים המשתמשים בתוכנה ובמידה והתגלתה אפשרות הגעה למידע כזה להודיע על כך מיידית לחברה.
 41. החברה שומרת לעצמה את הזכות (מבלי שתהיה עליה חובה כלשהי) לפקח, לנטר, לסקור ולנהל את תוכן המשתמש בתוכנה. החברה רשאית להסיר או לסרב להציג כל תוכן משתמש, בכל זמן ומכל סיבה, לרבות אם תוכן המשתמש מזיק, משמיץ, מגונה, בלתי חוקי או מהווה הפרה של תנאי מהסכם תנאי שימוש זה. עם זאת, החברה לא תישא באחריות או חבות כלשהי עבור כל תוכן משתמש שנשלח, פורסם, הוצג, הועלה או הועבר בתוכנה על ידי מי מהמשתמשים.
 42. החברה או מי מטעמה רשאים לשמור או לחשוף כל תוכן המשתמש במקרה שנדרש לעשות זאת על פי חוק או ששמירה וחשיפת תוכן המשתמש חיוניים במידה סבירה כדי לאכוף את הסכם תנאי שימוש זה, להגנה על זכויות הקניין הרוחני של החברה או לצורך הגנה או מענה לתביעות משפטיות והכל בנוסף לאמור במדיניות הפרטיות.
 43. ממשק השליחים
 44. החברה מספקת לשליחים העובדים עבור לקוחותיה (בכל צורת התקשרות שהיא) גישה לאפליקציית השליחים שנועדה לייעל את האינטראקציה של השליחים עם המערכת לניהול משלוחים. על ידי הורדת אפליקציית השליחים והשימוש בה, הנהג מאשר שקרא, הבין והסכים שיחולו עליו הסכם תנאי השימוש זה. כמו כן, הנהג מסכים להשתמש באפליקציה אך ורק לצורך ניהול והשלמת משלוחים שהוקצו בהתאם להוראות שניתנו על ידי החברה והלקוח מטעמו הוא משתמש באפליקציה.
 45. השליח מתחייב לשמור על סודיות מלאה של התוכן לו נחשף בעת השימוש בתוכנה ועל אבטחת פרטי המשתמשים באפליקציה או כל שיטת אימות אחר שסופקה על ידי החברה. על הנהג לדווח באופן מידי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה או חשש להפרת אבטחת אפליקציית השליחים.
 46. השימוש באפליקציית השליחים נעשה באחריות מלאה ובלעדית של הנהג ואפליקציית השליחים ניתנת לשימוש כמות שהיא (as is) ללא אחריות החברה מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם מרומזת. לא תהיה ללקוח ו/או לכל שליח מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות אפליקציית השליחים, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכי הלקוח או השליח. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או חבות כלשהי, לכל הוצאה, אובדן או נזק ישירים, עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו ללקוח או לשליח או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציית השליחים במהלך תקופת הסכם זה ולאחריה.
 47. הזמינות והפונקציונליות של אפליקציית הנהגים כפופה למגבלות כמו תחזוקה, שדרוגים או בעיות טכניות. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לתחזק, לשדרג או למזער שיבושים טכניים תוך זמן סביר.
 48. כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציית השליחים שייכות באופן בלעדי לחברה. השליח לא יהיה רשאי ולא יתיר לאף צד שלישי: (1) להעתיק, להפיץ, למסור לצד שלישי, לפענח, לפרוץ, לשנות או להנדס לאחור, ינסו לגשת לקוד המקור או טכנולוגיה הבסיסית של אפליקציית השליחים בכל דרך או צורה; (2) לעשות כל פעולה, ישירה או עקיפה, בכדי לפגוע או לגרוע מזכויות החברה בטכנולוגיה או להפר אותן בכל דרך; (3) לפגוע בפעולתה של התוכנה, או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את התוכנה או מאפשרים את זמינותה; (4) למכור, לתת רישיון, לתת רישיון משנה או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאפליקציית השליחים, אלא בהתאם לתנאי הסכם זה.
 49. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את השימוש והגישה של הנהג לאפליקציית השליחים בכל זמן ומכל סיבה, לרבות הפרה של תנאי מהסכם תנאי שימוש אלה.
 50. החברה לא תישא באחריות לכל הפסד, נזק או חבות הנובעים או קשורים לשימוש באפליקציית השליחים, לרבות שגיאות, אי דיוקים, עיכובים או הפרעות בפונקציונליות ובביצועי האפליקציה וכיוצא בזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, לשליח ו/או ללקוח לא תהיה שום תלונה או טענה והחברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי דיוק במיקומי המשלוחים, סידור מסלול ושום נזק שיגרם כתוצאה מתאונה או ניווט לא נכון (למשל דרך שטחי הרשות הפלסטינית).
 51. באחריות הלקוח והשליח להשתמש בציוד קצה ובפרט במכשירים סלולריים תקינים מחוברים לרשת סלולרית הכוללת גישה לנתונים ולשרתי החברה. באחריות הלקוח ו/או מי מטעמו לפתוח הרשאות גישה למיקום (GPS), להקלטת שיחות, לצילום תמונות במצלמה, התראות פוש וכל הרשאה נוספת שתידרש בהתאם להוראות החברה מעת לעת בכל ציוד קצה.
 52. תנאי ממשק עם הלקוחות העסקיים של הלקוח
 53. כחלק מהשירותים המוצעים ללקוחות החברה (בתשלום נוסף לפי שיקול דעתה הבלעדי), החברה מספקת ללקוחות העסקיים של לקוחותיה (להלן: "הלקוחות העסקיים") גישה לפורטל הזמנות המאפשר להם להתחבר, לבצע הזמנות והתעדכן אודות סטטוס המשלוח וכן אפשרות להתחבר לתוכנה באמצעות API (פורטל ההזמנות וה-API יקראו להלן לשם הנוחות ״פורטל ההזמנות״). על ידי מתן גישה או שימוש בפורטל ההזמנות, הלקוחות העסקיים מאשרים שקראו, הבינו והסכימו שיחולו עליהם הסכם תנאי השימוש זה. כמו כן, הלקוחות העסקיים מסכימים להשתמש בפורטל ההזמנות אך ורק לצורך ניהול וביצוע ההזמנות בהתאם להוראות שניתנו על ידי החברה.
 54. השימוש בפורטל ההזמנות על ידי הלקוחות העסקיים יהיה בכפוף לתנאי החברה שיימסרו בהתאם לאופי התקשרות במסגרת הצעת מחיר ו/או בכל דרך אחרת לפי שיקול דעת החברה.
 55. אינטגרציות שונות ו/או שימוש בחיבורי API על פי צרכי הלקוח עשויים לדרוש מאמצי פיתוח, התאמה אישית, בדיקות, תמיכה ו/או תחזוקה שוטפת. כל העלויות הנ״ל (לרבות דמי שימוש בגישה ל-API) ייקבעו במסגרת הליך אפיון, הצעת מחיר והזמנת עבודה, בהתאמה אישית לדרישות הספציפיות של הלקוח ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (החברה לא מתחייבת להיענות לכל הזמנת עבודה). הלקוח מודע ומסכים לכך שעל שימוש ב-API חלות מגבלות שנועדו למנוע עומסים, לפרטים נוספים יש לפנות לחברה.
 56. הלקוחות העסקיים מתחייבים לספק מידע מדויק, מלא ועדכני בעת ביצוע הזמנות המשלוח, ובכלל זה כתובות למשלוח, פרטי התקשרות וכל מידע אחר הנדרש לצורך ביצוע המשלוח.
 57. על הלקוחות העסקיים לשמור על סודיות ואבטחת פרטי המשתמש שלהם או כל שיטת אימות אחר שסופקה על ידי החברה. על הלקוחות העסקיים לדווח באופן מידי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה או חשש להפרת אבטחת פורטל ההזמנות.
 58. השימוש בפורטל ההזמנות נעשה באחריות מלאה ובלעדית של הלקוחות העסקיים ופורטל ההזמנות ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ללא אחריות החברה מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם מרומזת. לא תהיה ללקוח או ללקוחות העסקיים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות פורטל ההזמנות, יכולתו, מגבלותיו או התאמתו לצורכי הלקוח או הלקוחות העסקיים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או חבות כלשהי, לכל הוצאה, אובדן או נזק ישירים, עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו ללקוח או ללקוחות העסקיים או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בפורטל ההזמנות במהלך תקופת הסכם זה ולאחריה.
 59. הזמינות והפונקציונליות של פורטל ההזמנות כפוף למגבלות כמו תחזוקה, שדרוגים, עומסים או בעיות טכניות. החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לתחזק, לשדרג או למזער שיבושים טכניים תוך זמן סביר.
 60. כל זכויות הקניין הרוחני בפורטל ההזמנות שייכות באופן בלעדי לחברה. הלקוחות העסקיים לא יהיו רשאים ולא יתירו לאף צד שלישי: (1) להעתיק, להפיץ, למסור לצד שלישי, לפענח, לפרוץ, לשנות או להנדס לאחור, ינסו לגשת לקוד המקור או טכנולוגיה הבסיסית של פורטל ההזמנות בכל דרך או צורה; (2) לעשות כל פעולה, ישירה או עקיפה, בכדי לפגוע או לגרוע מזכויות החברה בטכנולוגיה או להפר אותן בכל דרך; (3) לפגוע בפעולתה של התוכנה, או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את התוכנה או מאפשרים את זמינותה; (4) למכור, לתת רישיון, לתת רישיון משנה או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לפורטל ההזמנות, אלא בהתאם לתנאי הסכם זה.
 61. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את השימוש והגישה של הלקוחות העסקיים לפורטל ההזמנות בכל זמן ומכל סיבה, לרבות הפרה של תנאי מהסכם תנאי שימוש אלה.
 62. החברה לא תישא באחריות לכל הפסד, נזק או חבות הנובעים או קשורים לשימוש בפורטל ההזמנות, לרבות שגיאות, אי דיוקים, עיכובים, עומסים או הפרעות בפונקציונליות ובביצועי פורטל ההזמנות וכיוצא בזה.
 63. תנאי תשלום
 64. כל הסכומים המופיעים באתר השפה העברית הינם בש״ח ועליהם יתווספו המסים הנהוגים באתר ההתקשרות לקבלת השירותים, כגון מע״מ וכיוצ״ב.
 65. שידרוגים או חבילות נוספות ניתן יהיה לרכוש בהתאם למחירים הנקובים בהצעת מחיר שתינתן בזמן השדרוג ו/או באמצעות אתר החברה על פי התנאים המופיעים בו. מובהר כי החבילות בתוכנה הן חבילות חודשיות המתאפסות כל חודש ולא תתאפשר העברת יתרה כלשהי מחודש לחודש. כמו כן מובהר כי הלקוח אחראי בעצמו לנהל את התאמת החבילות שרכש לשימוש בפועל והחברה לא תשדרג ו/או תשנמך חבילה כלשהי בהתאם לצריכה באופן אוטומטי ולא תתריע על חריגות כלשהן ו/או אי-ניצול של חבילה או כל חלק ממנה.
 66. דמי המנוי בעבור השימוש בתוכנה (לרבות חבילות הרחבה) עשויים להתעדכן מעת לעת והחברה תודיע על כך ללקחותיה מבעוד מועד.
 67. הלקוח ישלם לחברה באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שפרטיו יימסרו על ידי החברה ו/או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי במערכת חיוב מאובטחת לפי סטנדרט השוק. החברה מפעילה מערכות בתשלום שנועדו לתמוך בלקוחותיה וזאת ללא תלות בשימוש בפועל בשירותים. לא יתאפשר כל החזר כספי ו/או זיכוי ו/או ביטול עסקה גם אם לא בוצע שימוש בפועל בשירותים.
 68. החברה רשאית לתקן טעויות בחיובים תוך זמן סביר ובלבד שטעויות אלה נעשות בתום לב, זאת לרבות גביה בדיעבד של מספר חיובים בו זמנית במקרה שהיתה הפסקה בביצוע החיובים החודשיים מכל סיבה שהיא.
 69. החברה תהיה רשאית, בהודעה מראש, להתחיל לגבות תשלום בגין רכיבים שהיו חינמיים ו/או להתחיל לחייב לקוח אף אם השירותים ניתנו לו בעבר בחינם.
 70. חיוב דמי השימוש בתוכנה נעשה מראש בלבד. בכל מקרה של אי-תשלום במועד (מכל סיבה שהיא ללא יוצא מן הכלל) החברה תהיה רשאית להפסיק את השירות באופן מיידי. החברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות ולמחוק את כל הנתונים של לקוח שלא שילם כעבור 5 ימי עסקים מיום מתן הודעה על ידי החברה.
 71. בכל מקרה של איחור בתשלום (מכל סיבה שהיא ללא יוצא מן הכלל) ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו תהיה החברה זכאית בנסיבות אלה, יתווספו לדמי השימוש ריבית פיגורים והצמדה בסכום המקסימלי המותר על פי דין עד לפרעון מלא של החוב. הלקוח יישא בכל עלויות הגבייה, לרבות שכר טרחת עורך דין.
 72. הגבלת אחריות ושיפוי
 73. במידה המרבית המותרת על פי חוק, החברה, שותפיה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, עונשי או מיוחד, לרבות נזקים בגין אובדן רווחים, פגיעה במוניטין, נזקי גוף, אובדן הזדמנויות או נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים הנובעים מתנאי שימוש אלה או מהשימוש בתוכנה או העדר אפשרות להשתמש בתוכנה. הגבלת אחריות זו חלה בין אם התביעה מבוססת על חוזה, עוולה, חוק וגם אם החברה יכלה לצפות באופן סביר או אם הודע לחברה על האפשרות לנזקים אלה. מודגש כי החברה לא תישא באחריות כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל ממשק שלו עם לקוחות החברה.
 74. על אף ההוראות של הסכם תנאי שימוש זה, אם תימצא החברה אחראית כלפי מי מבין המשתמשים בתוכנה לכל נזק או אובדן הנובעים או קשורים בדרך כלשהי להסכם זה או מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בתוכנה של החברה, החבות הכוללת של החברה לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו (לרבות שליחים ולקוחות עסקיים), אם בכלל, עבור גישה או השימוש בתוכנה של החברה במהלך ששת החודשים שקדמו לאירוע נשוא האחריות.
 75. הלקוח מסכים ומתחייב לשפות על החברה, השותפים, המנהלים, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים או מי מטעמה ולהגן עליהם מכל תביעה נזק, הפסד, התחייבויות, עלויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורך דין) הנובעים או קשורים לנושאים הבאים: (1) הפרת תנאי מהסכם תנאי שימוש זה על ידי הלקוח או מי מטעמו; (2) שימוש לרעה בתוכנה של החברה; (3) שליחה, פרסום, הצגה, העלאה או העברה של תוכן משתמש אסור ובפרט הפרות הנוגעות לתיקון ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ו-[רגולציית זיהוי שולח]; (4) הפרת זכויות כלשהן של צד שלישי על ידי המשתמש (5) כל תביעה של צד שלישי המבוססת על רשלנות של הלקוח או מי מטעמו. האמור בתנאי השימוש ובפרט בסעיף זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי תנאי שימוש אלה, כל הסכם פרטני אחר ולפי כל דין.
 76. תקופת השימוש
 77. תקופת השימוש תחל במועד הראשון בו ניתנה ללקוח גישה לתוכנה ותימשך על בסיס מנוי חודשי מתחדש כל חודש, עד שתסתיים בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 78. כל צד רשאי לסיים את תקופת השימוש באמצעות שליחת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני שלא תפחת מ-14 יום טרם מועד סיומו של מחזור חיוב חודשי. מובהר כי על הלקוח להודיע בכתב על רצונו להפסיק את ההתקשרות החל ממחזור החיוב החודשי הבא בהתראה של לפחות 14 ימים. הודעות ביטול לחברה יש לשלוח במייל בלבד - [email protected] (כל דרך אחרת לא תהווה ״הודעה״). הודעת סיום התקשרות תשלח ללקוח בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר לחברה.
 79. בסיום של מחזור חיוב, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום מלא בגין כל חריגה מעבר לחבילת השימוש של הלקוח.
 80. במועד סיום ההסכם או פקיעת ההסכם מכל סיבה באשר היא, הלקוח יפסיק להשתמש בתוכנה לאלתר וישיב לחברה את כל המידע הסודי אשר ברשותו. לאחר סיום ההתקשרות, ללקוח לא תהיה גישה למידע שנשמר בתוכנה.
 81. הסכמה לקבל דברי פרסומת
 82. החברה תהא רשאית לנהוג בהתאם להוראות הדין במידע לגבי לקוחותיה ו/או מי מטעמם ולעשות בו שימוש בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת, הלקוח רשאי לתת הודעת סירוב מטעמו ולא להכלל במאגר לצורך קבלת דברי פרסומת ע״י שליחת מייל.
 83. הלקוח מסכים במפורש כי לאחר שמסר את פרטיו ו/או את פרטי לקוחותיו לחברה במהלך רכישה או מו"מ לרכישת מנוי לשירותי החברה, הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח פרסומות למוצרים או שירותים מסוג דומה לזה שרכש הלקוח או לזה שנערך מו"מ לגביו.
 84. תינתן ללקוח הזדמנות להודיע לחברה כי הוא מסרב לקבל דבר פרסומת.
 85. רגולציית זיהוי שולח
 86. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי שימוש אלה ובפרט בסעיפים 64-66 לעיל, הלקוח יהיה אחראי כלפי החברה וישפה אותה, ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם בגין כל הפרה של חוקים, תקנות, הוראות וכללים הנוגעים למשלוח הודעות SMS באמצעות התוכנה, לרבות התחזות, משלוח הודעות בניגוד להוראות חוק התקשורת ותיקון מס׳ 93 לרישיון למתן שירותי בזק פנים ארציים שהוענק לבזק ביום 1 במרץ 1994: https://www.gov.il/BlobFolder/policy/02112022_8/he/Bezeq-93.pdf
 87. לפני תחילת מתן השירותים, הלקוח יציג לחברה במהלך שיחת היוועדות מוקלטת מטעמו, אישור התאגדות ומורשה חתימה חתום ע״י עורך דין. הלקוח ישלח לחברה את ההקלטה לכתובת [email protected].
 88. החברה תהא רשאית לסרב לספק זיהוי שולח מסוים (CLI) ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה היא סבורה כי אין קשר ישיר בין השם הטקסטואלי המבוקש לבין עסקי הלקוח (דומיין, כינוי ברשויות המס וכדומה).
 89. הלקוח יגדיר סיסמה חזקה בחשבון המאפשר שליחת הודעות SMS ואימות דו-שלבי בציוד קצה המאפשר גישה לשליחת הודעות SMS. ״סיסמה חזקה״ הינה סיסמה שחלים בה כל אלה לפחות:
  1. היא מכילה אות גדולה בלטינית;
  2. היא מכילה אות קטנה בלטינית;
  3. היא מכילה ספרה אחת;
  4. היא מכילה סימן מיוחד ) כגון !, @, #, (;
  5. היא כוללת 8 תווים לפחות.
 90. הוראות כלליות
 91. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין הלקוח לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין מסמכים פרטניים אחרים שנחתמו על ידי החברה והלקוח, יגבר האמור במסמכים הפרטניים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
 92. מובהר בזאת כי תנאי שימוש אלה חלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם של כל אחד מאלו, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
 93. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לכל המגדרים.
 94. כותרות הסעיפים הן לשם הנוחיות בלבד, ואין להן ולא יינתן להן כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
 95. מדיניות הפרטיות של החברה זמינה בקישור https://members.lionwheel.com/privacy-he ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 96. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב את הלקוח. הלקוח מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
 97. הלקוח לא יהיה רשאי להמחות או להעביר לצד שלישי את התחייבויותיו או זכויותיו על פי תנאי שימוש אלה ללא הסכמת החברה.
 98. הדין החל על השימוש בתוכנה הוא הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלע בין הלקוח לחברה לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בתוכנה או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.