1. נותנת השירות פיתחה וממשיכה לפתח את התוכנה המותאמת לחברות שילוח הכוללת 3 רכיבים:
  1. אתר הזמנות ללקוחות
  2. מערכת לניהול המשלוחים
  3. מערכת לנהגים
 2. בכפוף לתנאי הסכם זה ותשלום מלא של דמי המנוי של הלקוח לנותנת השירות, במהלך תקופת הסכם זה, תהיה ללקוח זכות מוגבלת, אישית, לא בלעדית, בלתי ניתנת להמחאה או להעברה או לרישוי משנה להתנסות בתוכנה באופן פנימי למטרות שירות של לקוחותיו של הלקוח בלבד ("הפיילוט"). כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה ובכל חלק ממנה, וכן כל יצירה נגזרת, שינויים ושיפורים של התוכנה ("הטכנולוגיה"), שייכים באופן בלעדי לנותנת השירות. הלקוח לא יהיה רשאי, ולא יתיר לאף צד שלישי: (1) להעתיק, להפיץ, למסור לצד שלישי, לפענח, לפרוץ, לשנות או להנדס לאחור את הטכנולוגיה או כל חלק ממנה; (2) לעשות כל פעולה, ישירה או עקיפה, בכדי לפגוע או לגרוע מזכויות נותנת השירות בטכנולוגיה או להפר אותן בכל דרך; (3) לפגוע בפעולתה של התוכנה, או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את התוכנה או מאפשרים את זמינותה; (4) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לתוכנה, אלא בהתאם לתנאי הסכם זה.
 3. סודיות - הלקוח מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל פרטי הפיילוט בתוכנה, שמות המשתמשים וכל פרט, מידע או חומר אחרים הקשורים או הנוגעים לתוכנה או לעריכת הפיילוט לרבות התוצאות של הפיילוט, וכל מידע הנוגע לעסקי נותנת השירות (להלן: "המידע הסודי"), ולא למסור לאחר את המידע הסודי ולא לעשות בו כל שימוש זולת שימוש הנחוץ לקיום התחייבויותיו או למימוש זכויותיו על פי הסכם זה. הלקוח מצהיר ומתחייב כי המידע הסודי וכל הזכויות הנלוות או הקשורות בו, יהא ויוותר בכל עת קניינה המלא והבלעדי של נותנת השירות, וללקוח לא תהא בהם כל זכות, וכי התוכנה מכילה מרכיבים סודיים וקניינים של נותנת השירות והלקוח מתחייב לעשות בה שימוש רק במסגרת ההסכם. הלקוח מתחייב להגביל את הגישה למידע הסודי לעובדיו, אשר חשיפתם למידע הסודי חיונית לצורך ביצוע התחייבויותיו או מימוש זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה ואשר מחויבים לשמירה על סודיות לפי הסכמי סודיות או לפי דין, בדרגה אשר אינה פחותה מהתחייבויותיו של הלקוח לפי הסכם זה. הלקוח יהיה אחראי כלפי נותנת השירות בכל מקרה של הפרת התחייבויותיו או הפרתן על ידי מי מהעובדים כאמור. התחייבויות הלקוח לשמירת סודיות המידע הסודי כאמור בסעיף זה, יחולו על הלקוח גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ללא הגבלת זמן. נותנת השירות תאפשר מערכת של הרשאות גישה בתוכנה והלקוח מתחייב להגביל את השימוש של הנהגים במערכת להרשאת הגישה של הנהגים הנדרשת לשם ביצוע המשלוחים.
 4. נותנת השירות מתחייבת לשמור בסודיות את המידע על פרטי לקוחות ומשלוחים של הלקוח (להלן: "מידע הלקוח") המוזן ע״י הלקוח למערכת, באופן מאובטח ולא לשתף אותו עם אף צד שלישי למעט עובדים וקבלני משנה של נותנת השירות. נותנת השירות רשאית להשתמש במידע הלקוח על מנת לספק את השירות הניתן באמצעות התוכנה, לטייב את חווית השימוש של הלקוח (פרסונליזציה) ולשפר את רמת השירות. במידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שנובע מהשימוש במערכת רשאית נותנת השירות להשתמש לצרכים פנימיים או לשיפור השירות.
 5. הלקוח ישמור על פרטי המשתמש ויהיה אחראי לפעולות שתתבצענה במערכת עם פרטי המשתמש וידווח על כל שינוי או שימוש החורג מהסכם זה. הלקוח מאשר ומסכים כי השירות הניתן באמצעות התוכנה ותכולות ומאפייני התוכנה עשויים להשתנות בהתאם להחלטת נותנת השירות. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותנת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הלקוח מבין כי מדובר בפיילוט בו עלולות להיות תקלות לרבות תקלות בתוכנה, תקלות תקשורת ובאגים. לכשיצופו תקלות בתוכנה וידווחו בכתב על ידי הלקוח, נותנת השירות תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לתקנן תוך זמן סביר.
 6. ש״ח בתוספת מע״מ. שידרוגים או חבילות נוספות הן בהתאם למחירים הנקובים במחירון בזמן השידרוג. דמי המנוי בעבור השימוש בתוכנת הפיילוט (למעט חבילות הרחבה אותן יוכל הלקוח לרכוש בהמשך אם יוצעו על ידי נותנת השירות) ישארו קבועים בתקופת ההסכם. הלקוח ישלם לנותנת השירות באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שפרטיו יימסרו על ידי נותנת השירות. כל הסכומים ברי התשלום הינם ללא אפשרות להחזר כספי.
 7. הלקוח יתנסה בתוכנה ככל שהיא מתאימה לצרכיו. השימוש בתוכנה נעשה באחריות מלאה ובלעדית של הלקוח והתוכנה ניתנת לשימוש כמות שהיא (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת ובין אם מרומזת. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותנת השירות ו/או המייסד בגין תכונות התוכנה, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכי הלקוח. נותנת השירות ו/או המייסד לא יישאו בכל אחריות או חבות כלשהי, לכל הוצאה, אובדן או נזק ישירים, עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב), אשר יגרמו ללקוח או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בתוכנה ו/או הסכם זה במהלך תקופת הסכם זה ולאחריה. הלקוח מבין כי מדובר בפיילוט בו עלולות להיות תקלות לרבות תקלות בתוכנה, תקלות תקשורת ובאגים. לכשיצופו תקלות בתוכנה וידווחו בכתב על ידי הלקוח, נותנת השירות תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי לתקנן תוך זמן סביר.
 8. הלקוח מבין כי התוכנה הינה מבוססת רשת וכי מחייבת את הלקוח להשתמש במחשב או מכשיר קצה אישי עם חיבור מהיר לאינטרנט ודפדפן כרום עדכני.
 9. תקופת ההסכם תחל במועד הראשון בו ניתנה ללקוח גישה לתוכנה. תקופת ההסכם תימשך עד שתסתיים בהתאם לתנאי סעיף זה. כל צד רשאי לסיים הסכם זה באמצעות שליחת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני שלא תפחת מ- 14 יום טרם מועד הסיום. במועד סיום ההסכם או פקיעת ההסכם מכל סיבה באשר היא, הלקוח יפסיק להשתמש בתוכנה לאלתר וישיב לנותנת השירות את כל המידע הסודי אשר ברשותו.
 10. הלקוח לא יהיה רשאי להמחות או להעביר לצד ג' את התחייבויותיו או זכויותיו על פי ההסכם ללא הסכמת נותנת השירות. הדין החל על השימוש בתוכנה ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בתוכנה או בקשר עם תנאי הסכם זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין והצדדים. כל שינוי בתנאי הסכם זה ייעשה בכתב בהסכמת שני הצדדים.