מדיניות פרטיות
  ברוכים הבאים לאתר www.lionwheel.com ולאפליקציית Lionwheel, המופעלים על ידי החברה (כהגדרתה בתנאי השימוש).

  מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקרואה יחד עם תנאי השימוש. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה שהיא מנהלת ומפעילה וכן בכל פלטפורמה אחרת באמצעותה החברה מנגישה את שירותיה לציבור ("הפלטפורמות"). תנאים אלה מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בפלטפורמות. הם סוקרים, בין השאר, את המידע הפרטי שנאסף ואת האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בפלטפורמות או נאסף על-ידה בעת השימוש בפלטפורמות.

 1. הינך מופנה לתנאי השימוש - לסעיף 1, שעניינו מטרות הפלטפורמות ולסעיף 8 שלהלן, המתייחס לרישום מאגר מידע.
 2. איזה מידע אנו אוספים?
  1. אנו עשויים לאסוף מידע אישי שאתה מוסר לחברה בעת ההרשמה לשימוש בפלטפורמות, במהלך השימוש בפלטפורמות - למשל, בעת ביצוע רכישות או שליחת שאילתה באמצעות הפלטפורמות, כאשר אנו מתכתבים איתך כלקוח או לקוח פוטנציאלי, בעת השימוש השוטף בפלטפורמות או בעת יצירת קשר בכל דרך אחרת.
  2. המידע האישי שאנו עשויים לאסוף יכול לכלול את הפרטים הבאים: תכתובות; פרטי קשר (שמך המלא, שם החברה, מספר טלפון, דוא"ל, כתובת מגורים, מקום עבודה/לימודים), פרטי משתמש (שם משתמש, סיסמאות או רמזים לשחזור סיסמאות), פרטי הזמנות ועסקאות, היסטוריית תקשורת בינך ובין החברה, נתוני מיקום (אם סופקו במפורש על ידך או על ידי המשתמשים המורשים כהגדרתם להלן), ומידע דומה ו/או נוסף לצורך אבטחת השימוש שלך בפלטפורמות;
  3. בנוסף לאמור בסעיף 2.2 לעיל אנו עשויים לאסוף מידע אישי נוסף מכל משתמש בפלטפורמה, לרבות לקוחות החברה, עובדיהם ושלוחיהם של לקוחות החברה, שליחים הנותנים שירותים ללקוחות החברה, לקוחות של לקוחות החברה (״הנמענים״) וכל אדם או גוף העושה שימוש בפלטפורמות (כולם ביחד ולחוד "המשתמשים המורשים"): פרטי הזמנה, כל פרטי המשלוח, פרטי הנמען, פרטי השליח, מסלולי משלוחים, מידע על מיקום גיאוגרפי בזמן אמת, הוכחות מסירה, צילומים של מקום המסירה, ת״ז של נמען, חתימה של נמען, פרטי המוצר הנמסר וכל מידע הנדרש לצורך מתן השירותים, לרבות (אך לא רק) דירוגים ומשוב מהנמענים, נתוני אספקה, דפוסי שימוש והתנהגות, שיחות מוקלטות בין המשתמשים המורשים, וכל מידע דומה ו/או נוסף לצורך אבטחת השימוש של המשתמשים המורשים בפלטפורמות;
  4. מובהר בזאת כי חלק מהשיחות המתבצעות באמצעות הפלטפורמה מוקלטות לצורך למידה ושיפור השירות. בעצם השימוש בפלטפורמה המשתמש מודע לאמור בסעיף זה ומאשר את האמור. לקוחות החברה רשאים לבחור לעשות שימוש בהקלטת שיחות ובעצם השימוש בהקלטת שיחות הינם מתחייבים ליידע את עובדיהם ו/או שלוחיהם וכל משתמש מטעמם אודות השימוש בהקלטה. לקוח החברה שבוחר לעשות שימוש בהקלטת שיחות יישא באופן בלעדי באחריות לכל תוצאה משפטית ו/או כלכלית שתגרם עקב השימוש הנ״ל. לקוח החברה ישפה את החברה בגין כל תוצאה (לרבות נזק, הליכי אכיפה שיינקטו כנגדה שכ״ט עו״ד וכיוצ״ב) שתגרם לחברה בעקבות שימוש שייעשה בשיחות המוקלטות.
  5. בנוסף למידע האישי שאתה עשוי למסור לנו, אנו אוספים סוגים מסוימים של מידע אישי באופן אוטומטי כאשר אתה מבקר או משתמש בפלטפורמות. מידע זה אינו חושף את זהותך הספציפית (כמו שמך או פרטי הקשר שלך) אלא עשוי לכלול מידע על מכשירים בהם אתה עושה שימוש וכן מידע אודות שימושך בפלטפורמות. המידע האישי שעשוי להיאסף לגביך באופן אוטומטי יכול לכלול את הפרטים הבאים: סוג הדפדפן, מערכת הפעלה, מכשיר הקצה בו אתה משתמש, העדפות שפה, הפניות, מיקום, הרגלי גלישה, היסטוריית גלישה, מוצרים בהם עיינת, כל פעולה שעשית בפלטפורמות החברה כולל אך לא רק רכישות שביצעת או ביקשת לבצע, הרגלי צריכה - סוגי מוצרים, כמויות, תדירות רכישה, פרטי IP.

   מידע זה נחוץ בעיקר לשמירה על אבטחתן ותפעולן של הפלטפורמות, ולמטרות ניתוח ודיווח פנימיים שלנו. כמו עסקים רבים, אנו גם אוספים מידע באמצעות עוגיות וטכנולוגיות דומות כפי שיפורט להלן.
 3. איזה שימוש אנו צפויים לבצע במידע האישי שלך?
  1. השימוש בנתונים שתמסור לחברה, אם תבחר בכך, וכן מידע שייאסף אודותיך באופן אוטומטי כמפורט לעיל ("המידע האישי") ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, והינך מסכים כי החברה תעשה שימוש במידע האישי המזהה אודותיך למגוון מטרות עסקיות המתוארות להלן ותשמור אותו. אנו מעבדים את המידע האישי שלך למטרות אלה מתוך הסתמכות על הסכמה שניתנה לנו על ידך ("הסכמתך"), האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו ("מטרות עסקיות"), על מנת להתקשר אתך בהסכם להזמנת שירותים ו/או מוצרים ("מטרה חוזית") וכן לשם מילוי חובותינו המשפטיות ("סיבות משפטיות"). אנו מציינים את עילות העיבוד הספציפיות בהן אנו מסתמכים לצד כל מטרה המפורטת להלן.
  2. אנו משתמשים ו/או עשויים לעשות שימוש במידע האישי: על מנת לאפשר לך הרשמה ושימוש בפלטפורמות בהתבסס על הסכמתך, לצורך ביצוע הזמנות שתבקש לקיים באמצעות הפלטפורמות למטרות חוזיות, לשיפור השירותים של החברה למטרות עסקיות, על מנת ליצור קשר עמך בכל צורה ובכל אמצעי (לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת), לשם משלוח תכנים שאינם שיווקיים וכן הודעות מנהלתיות הנוגעים לשימושך בפלטפורמות, לשירותים, לעסקאות שביצעת באמצעות הפלטפורמות, אספקת המוצרים, שירות לקוחות, וכן כדי לבדוק אם אתה זקוק לעזרה בקשר עם השימוש בפלטפורמות, למטרות חוזיות, משפטיות וכן למטרות עסקיות, להגן על הפלטפורמות ולנהל את מערך אבטחת המידע של החברה, למטרות עסקיות ו/או מסיבות משפטיות (לדוגמה, למניעת שימושים שאינם מורשים ומניעת זליגת נתונים לצד שלישי שאינו מורשה), להגיב לבקשות משפטיות ולמנוע פגיעה מסיבות משפטיות (לרבות תגובה לצווי בית משפט, הליכים משפטיים או על מנת לבסס או לממש את זכויותינו המשפטיות ולהתגונן מפני תביעות משפטיות). אם נקבל זימון או בקשה משפטית אחרת, ייתכן שנצטרך לבדוק את הנתונים שבידינו כדי לקבוע כיצד להגיב, וכן למטרות עסקיות אחרות כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את האתרים, המוצרים, האפליקציות, השירותים, פעולות השיווק וחווית המשתמשים ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בפלטפורמות וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים. בנוסף, אם וככל שתסכים לכך במסגרת ההרשמה לפלטפורמות, המידע האישי שלך ישמש על מנת לשלוח לך (לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת) מידע ו/או חומר פרסומי בקשר עם המוצרים המשווקים בפלטפורמות או כל מידע ו/או חומר פרסומי אחר מטעם החברה אשר עשוי להוות דבר פרסומת כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. יובהר כי אתה רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי בכל עת.
 4. האם המידע שלך יועבר לצדדים שלישיים?
  1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף על פעילותך בפלטפורמות (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם הפלטפורמות, כגון במקרים הבאים:
   1. כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;
   2. כדי לפנק את לקוחותינו בהטבות לפי שיקול דעת החברה;
   3. למשתמשים המורשים בפלטפורמות של החברה בעת השימוש באותן פלטפורמות, לצורך ביצוע הזמנות ושליחויות ו/או לכל צורך עסקי לגיטימי הנדרש לצורך תפעול הפלטפורמות ומתן שירותים נוספים על ידי החברה. המידע שיועבר למשתמשים המורשים הינו המידע האישי המצוין בסעיפים 2.2 ו-2.3.
   4. לנותני שירותים מטעם החברה לצורך ביצוע השירותים הניתנים על ידי החברה באמצעות הפלטפורמות ולצורך שירותים מקצועיים כדי להגן על המטרות העסקיות והמשפטיות שלנו;
   5. לנותני שירותים, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם הפלטפורמות, ביצוע עסקאות באמצעות הפלטפורמות, תמיכה ושירות לקוחות, שילוח ואספקה;
   6. במקרה שתפר את תנאי השימוש של החברה או אם תבצע באמצעות הפלטפורמות, או בקשר איתן, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   7. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ו/או בין המשתמשים המורשים לבין החברה;
   8. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;
   9. אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי שלך בקשר עם, או במהלך משא ומתן של עסקת מיזוג, מכירת נכסי החברה, מימון או רכישה של כל עסקי החברה או חלק מהם לחברה אחרת;
   10. אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם חברות בת ו/או חברות בבעלות החברה, ובמקרה זה אנו נדרוש מאותן חברות לכבד את תנאי מדיניות הפרטיות הזו.
  2. על אף האמור, תהא החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפלטפורמות אם החברה נדרשה לכך בחוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.
 5. שימוש ב"עוגיות" וכלי אנליטיקה
  1. הפלטפורמות עשויות לעשות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים שימוש בפלטפורמות ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמות, לאימות פרטים, כדי להתאים את הפלטפורמות להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  2. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:\windows\cookies וכן ב-c:\windows\Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפלטפורמות, מהיכן הגעת אל הפלטפורמות, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לפלטפורמות ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  3. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך ו/או במערכת ההפעלה שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן ו/או מערכת ההפעלה. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך ו/או במכשירך בכל רגע.
  4. בנוסף, הפלטפורמות עשויות לעשות שימוש בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש בהן. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות שבה משתמשים מבקרים בפלטפורמות, אילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים הם השתמשו לפני שהגיעו לפלטפורמות. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את הפלטפורמות שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך בפלטפורמות, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים ב- http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה ב- http://www.google.com/policies/privacy/. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים במיוחד בקשר עם Google Analytics ב- http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, זמין ב https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
  5. החברה רשאית לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש "רימרקטינג" (remarketing) על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו בפלטפורמות (פעם אחת ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, מודעות תמונה, סרטונים וכלי מדיה נוספים של החברה בפלטפורמות של צדדים שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית "פייסבוק" ובפלטפורמות חברת "גוגל" (דוגמת יו-טיוב), רשת התצוגה של גוגל (GDN – Google Display Network) ו/או באמצעות פרסום בכלים ובכלל זה "אדוורדס" (Adwords) ו/או "אדסנס"(Adsense) ו/או תכניות וכלים מקבילים.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים כגון תכנת מטוריק, מיילצ'ימפ ועוד.
  7. החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש בפלטפורמות, תדירות השימוש בהן, מקורות הגישה של המשתמשים לפלטפורמות וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי ובלתי מזוהה במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שקול דעתה.
 6. למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך?
  1. אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק (כגון לצרכי מס, דרישות חשבונאות או דרישות משפטיות אחרות).
  2. כאשר אין לנו מטרה עסקית לגיטימית מתמשכת לעבד את המידע האישי שלך, אנו נמחק את רכיבי המידע בהם אין צורך או שנהפוך אותם לאנונימיים, או, אם זה בלתי אפשרי (לדוגמא, מכיוון שהמידע האישי שלך נשמר בארכיוני הגיבוי של החברה), אנו נשמור בצורה מאובטחת את המידע האישי שלך ונבודד אותו מכל גישה של גורם ו/או מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית.
 7. כיצד אנו שומרים על אבטחת המידע האישי שלך?

  החברה מיישמת בפלטפורמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהפלטפורמות תהינה חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהן. על ידי שימוש בפלטפורמות הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש בפלטפורמות, ולא תהיה לך שום תלונה כלפי החברה במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך בפלטפורמות זה יועבר לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי החברה ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית.
 8. זכויותיך בקשר למידע האישי

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות לפי חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 9. שונות
  1. בשימוש בפלטפורמות אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש בפלטפורמות. במידה ותמשיך להשתמש בפלטפורמות או בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך.
  2. כל פעולה כלשהי בפלטפורמות החברה כפופה לאמור במסמך זה.
  3. כל המבצע פעולה כלשהי בפלטפורמות החברה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי מסמך מדיניות פרטיות זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בו. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכם לכל דבר וענין בין החברה למשתמשים בפלטפורמות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש בפלטפורמות.
  4. אם החברה תארגן את הפלטפורמות במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות הפלטפורמות עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או חלקי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע האישי שנאגר אודותיך אצל החברה, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  5. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות והשינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסומם. לכן, מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת. המשך שימושך בפלטפורמות אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי.
  6. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.